en

GeschiedenisIn 1978 werd in Kazachstan, Rusland de verklaring van Alma-Ata tijdens de Internationale Conferentie aangaande Primaire Gezondheidszorg getekend. Deze conferentie vond plaats van 6-12 september 1978.

Kern van de bijeenkomst was dat alle landen, gezondheidswerkers en de totale wereld gemeenschap, gezondheidszorg voor een ieder moeten bevorderen en waarborgen. Alle lid landen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (W.H.O.), dus ook Suriname committeerden zich hieraan. Afgesproken werd dat eerst de ontwikkelingslanden de aanzet hiertoe zouden geven. 

In navolging hiervan nam de toenmalige regering het besluit om een nieuwe dienst, de Regionaal Geneeskundige Dienst, op te zetten. De twee uitgangspunten waren:

  • het ter hand nemen dan wel versterken van de primaire gezondheidszorg.
  • het zoveel mogelijk loslaten van het werken in campagnes. Dit hield in dat taken die vroegerdoor het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.) verricht en vanuit Paramaribo gemonitord werden, nu door de plaatselijke RGD polikliniek zouden worden overgenomen.

De Regionale Geneeskundige Dienst vervulde vanaf dat moment, voor een groot deel van Suriname de functie van verstrekker van primaire gezondheidszorg. 
Voor Groot-Paramaribo, deels aangevuld door het B.O.G. en voor wat betreft de curatieve zorg in de grotere gebieden, aangevuld door particuliere artsen.
Dit betekende het inluiden van een reeks veranderingen, die zowel het uiterlijk als de dienstverlening van de nieuwe dienst aanzienlijk hebben verandert. 
Gestart werd met het sleutelen aan de naam.

Per 1 september 1980 werden alle gouvernementspoliklinieken en gezondheidscentra ondergebracht onder de “nieuwe Dienst”. Zij kreeg een andere bestemming met daaraan gekoppeld een specifieke taakstelling namelijk:

Het uitvoeren van de primaire gezondheidszorg


De praktijk leerde echter dat de benaming Regionaal Geneeskundige Dienst, associaties opriep met het geneeskundig handelen en niet met het bevorderen van de gezondheid. 
Hierop werd ingespeeld door de naam wederom te veranderen op 1 september 1981 in de “Regionale Gezondheidsdienst”.

Verzelfstandiging

Op 24 mei 1991 werden de statuten van de RGD gepubliceerd en werd deze officieel een stichting met als doel: 
  • het verlenen van gezondheidszorg en de daarmede verband houdende diensten, in de ruimste zin des woord, aan daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen;
  • het zich dienstbaar maken aan het medisch- en paramedisch onderwijs en aan de verdere ontwikkeling van de medische wetenschap.
  •  het verder ontwikkelen van de gezondheidszorg. 

 Conform de Statuten van 24 mei 1991 wordt de leiding van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst voorgezeten door:

A. Het Stichting Bestuur, dit bestuur wordt door de minister van Volksgezondheid benoemd en bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen. De statuten omschrijven dat het bestuur het beleid van de stichting bepaald, volgens richtlijnen van de minister van Volksgezondheid.

B. De directie van de stichting Regionale Gezondheidsdienst, welke volgens deze statuten bestaat uit 3 leden. 
  • Een algemeen directeur die de RGD vertegenwoordigd in en buiten rechten.
  • Een medische directeur, die leiding geeft aan het medisch directoraat waaronder alle artsen direct onder resulteren.
  • Een verpleegkundig directeur, die de leiding heeft over het verpleegkundig gebeuren, werkend vanuit het verpleegkundig directoraat.
C. Naast de directie schrijft het Statuut voor dat onder directeuren kunnen worden benoemd bij de RGD. Deze worden op voordracht van de directeur door het bestuur benoemd. De RGD kent momenteel een onder directeur en wel de onder directeur financiële en administratieve diensten. Deze functionaris opereert vanuit het onder directoraat financiële zaken.
LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later